لبخند زندگی
 
نويسندگان
لینک دوستان
» رهگذر :: جمعه ۱۳٩٦/٢/۱
» وجدان :: سه‌شنبه ۱۳٩٦/۱/۱
» به همین ساد گی :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢
» افق :: شنبه ۱۳٩٥/۱۱/٢
» معجزه یک لبخند :: شنبه ۱۳٩٥/۱٠/٤
» جاده بی انتها :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٩/۳
» دومین جشنواره انتخاب بهترین کتاب :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۸/٢٥
» گل سرخ :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۸/٥
» د ل خو شی :: شنبه ۱۳٩٥/٧/۳
» ا نعکا س :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٦/٤
» نیلو فر مر داب :: یکشنبه ۱۳٩٥/٥/۳
» معجزه :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٤/٢
» انسا نیت :: یکشنبه ۱۳٩٥/۳/٢
» پر ستو های مها جر :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٢/٢
» نوروز :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/۱
» هما یش من وباورهایم :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» اسطوره مقا ومت :: شنبه ۱۳٩٤/۱٢/۱
» فر یاد در تاریکی :: جمعه ۱۳٩٤/۱۱/٢
» هما یش انجمن( cp ) فلج مغزی :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» ز مستا ن :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۳
» نو یسندگان توان یاب در با زار چه خیر یه رعد :: جمعه ۱۳٩٤/٩/٢٧
» انتظار :: دوشنبه ۱۳٩٤/٩/٢
» رونمایی کتاب :: جمعه ۱۳٩٤/۸/۱٥
» شا عرانه از جنس خورشید برای حضرت عباس :: جمعه ۱۳٩٤/۸/۱
» باز این چه شورش است ، کز خلق عا لم است ؟ :: شنبه ۱۳٩٤/٧/٢٥
» سر زمین سبز رویا ها :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٧/٢
» حضور در برنامه نقطه های برجسته :: شنبه ۱۳٩٤/٦/٢۱
» افتتا ح کلبه کتاب :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/۱٦
» حضور در برنامه نقطه های برجسته شبکه افق :: شنبه ۱۳٩٤/٦/٧
» تولد آفتاب :: یکشنبه ۱۳٩٤/٦/۱
» تلنگر زیستن :: شنبه ۱۳٩٤/٥/۳
» عصاره معنای وجود :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٤/٢
» رونمایی کتاب :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٧
» یا دمان باشد :: دوشنبه ۱۳٩٤/۳/٤
» مهربانی :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٢/٢
» سمفونی دلنواز طبیعت :: شنبه ۱۳٩٤/۱/۱
» ضربا هنگ زندگی :: شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢
» سهم من از زندگی چیست ؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱
» روشنا یی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱
» خور شید تابان آرزو ها :: جمعه ۱۳٩۳/٩/٧
» معرفی آثارم :: جمعه ۱۳٩۳/٩/٧
» با زی زندگی :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٢
» وفا داری :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/۱
» دوست :: شنبه ۱۳٩۳/٦/۱
» معرفی کتاب پرواز بر بال عشق :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۱٧
» لبخند زندگی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۱
» پر نده :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱
» آسما ن پر ستا ره :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» جشنواره توان یا ب و فضای مجا زی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٥
» پر واز بر بال عشق :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۳
» شگفتیها ی جهان آفرینش :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٥
» صدای پا ی بهار :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» آینه :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٢
» مصا حبه با فصلنامه تلاش سبز :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» آوای دل :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱
» سفر روح :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢
» هما یش روز جهانی معلولان دانشگاه علامه :: جمعه ۱۳٩٢/٩/٢٢
» مصا حبه با ما هنامه پیک توانا :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۱
» آروز هایی که آروز می ماند :: جمعه ۱۳٩٢/٩/۱
» طلوع صبح عدالت :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٥
» جشنواره دختران آسمانی :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۱
» پا ییز فصل رنگا رنگ خدا :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٧
» مصا حبه با روزنا مه ایران :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱
» حضور در مجتمع رعد تهران :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/۱٢
» شیشه عمر :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٤
» تقد یر :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢
» پنجره :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۱
» بهترین تر سیمت از آینده چیست ؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢
» جوانه :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱
» مسا فر آسمانی :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/۱۳
» بهار فصل رویش حس تازه :: جمعه ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» دلتنگی :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» دوست داشتن :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٧
» تنها یی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» جشنواره وبلاگ نویسی معلولین 12 آذر 91 برج میلاد :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۸
» امید :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢
» آیین شب یلدا نزد ایرا نیان :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٩
» مصا حبه با روزنامه آرمان روابط عمو می در باره مشکلات معلو لین :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/۱۳
» شب آسمانی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱
» به نام حسین :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱
» غروب آفتاب :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢
» دستور العمل اجرایی تعیین معلولیت :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/۱۱
» سفر :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/٤
» خو شبختی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱
» ندای درون :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» آرامش :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» امید :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» زیبا یی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳
» سردی دل ها :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٦
» قانون جامع حما یت از معلو لین :: جمعه ۱۳٩۱/۱/٢٥
» آرزو :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٦
» سلام بر بهار :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» آشنایی با انواع معلولیت های جسمی وحرکتی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» با ران :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» نا امید ی :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» ورزش بو چیا :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» دریا :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٧
» بیماری ام اس چیست :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٧
» سکو ت :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» بیماری دیسترو فی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» صبر :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٢
» ورزشهای معلولین :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٦
» حسرت :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱
» روز جها نی معلو لین :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱
» به منا سبت روز جها نی معلو لین :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱
» نجوا :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢
» نگر ش جا معه به معلو لین :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» قا صدک :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۸
» دنیا :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٢
» شا نس :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٤
» در ظلمت پله ها وحصار های ذهن آدم ها :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٤
» من به عنوان یک نو جوان :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٤
» زند گی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٩
» تو لدی دو باره :: جمعه ۱۳٩٠/٦/٤
» از پیله تا پروانگی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱
» به نام خا لق خوبی ها :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٤
» انواع فلج مغزی (cp) :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
» منا ظره :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٦
» کتاب :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥
» یک روز قشنگ در کنار دوستان باوری :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
» می خواهم به دیگران امید دهم :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳
» نا مه ای به خدا :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دارای معلولیت جسمی حرکتی (سی پی کوادر)که ازناحیه هردو دست وهردوپا دارای مشکل هستم،دارای کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه مجازی نورطوبی تهران می باشم.به ادبیات علاقه دارم ودراوقات فراغت داستان یا دل نوشته هایی را به تحریر در می آورم.
موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
امکانات وب