شوکران خرمنگاه عشق

به نام خدا

شوکران خرمنگاه عشق :

در میان گلواژه لطیف احساس  زلالم  رایحه خوشبوی  هشت  سال دفاع  مقدس را  استشمام می کنم تا  بتوانم عصاره عشق جاودان به وطن را برایت  معنایی تازه بخشم . در خلوتگاه تنهایی خود به این می اندیشم که قلم نقاشان  چگونه می  تواند اوج زیبایی کاروان  شعله  عشق حقیقی به وطن  رزمندگان را در بوم  طلایی  زندگی هنرمندانه به تصویر بکشد تا  جلوه تازه ای از شکوه  ایثار را در  ذهن  هوشیار آدمی  ما ندگار سازد  ،  در  میان نجوای  رویا ی شبا نه ام به  این می ا ند یشم که پیمانه زرین کلمات نویسندگان چگونه می تواند بارش خورشید گذشت را در  آینه  فطرت پا ک آد می  برا یت نما یان  سا زد  تا بتوا نی سا یه  چتر سپید امنیت رزمندگان را در زندگی خود ا حسا س کنی  و  نگین  درخشان آرامش د فا ع مقدس  را مهمان  قلب  بی  قرارت  نمایی ، حلقوم درد مند شاعران خوش سخن ایرانی در میان نهر خروشان زندگی چگونه می توا نند با  زمزمه نیا یش  عاشقا نه رزمندگان  پاک سرشت  با یگا نه  خا لق  هستی  واژگان  لطیف خود را در جام امیدالهی پربارتر سازد تا در شط نورانی عوا طف انسانی خود بتوانی  از بوستان سرسبز دفاع مقدس گل خوش  بوی همدلی با دیگران را بچینی  د ر میان جاده کهکشا نی وجودم  به  این  می  اند یشم  که  نوازندگان  چیره دست  چگونه  می توا نند  موسیقی رویید ن  احسا س  مهربا نی را در میان  لطا فت  قلب رزمندگان به نحوی شا یسته برایت بنوازند تا بتوانی ترنم موزون خا طره  عشق جاودان به ایران زمین را با گوش جان بشنوی وغنچه عشق به خدای هستی بخش قلبت را نوازش دهد ، د ر میان پرواز سبکبالا نه مرغ خیا لم  به این می  اند یشم  که  خوانندگان   خوش   آواز   چگونه می توانند دل انگیز ترین بی ریایی رزمندگان  بی غرور  را برایت بخوانند تا در رویش ترانه  ایستادگی  بتوانی  قا صد بشارت دهنده صلح را بهتر بشناسی ،  د ر د نیا ی رنگی خیالم به این می اندیشم که تیشه تیز پیکر تراشان چگونه می توا نند خورشید بی غروب وجود لطیف رزمندگان را در قلب پر احساست حکاکی  کند  تا  در  سفری روحا نی به سرزمین آفتا بی دفاع مقدس  بتوانی  با قطره ها ی ا لماس گونه یاد خدا شبها ی تاریک زندگیت را درخشان تر سازی ، د رمیان قلب دریاییم  به این می اندیشم که کارگردان چگونه می  تواند  از  دریچه  رویایی نگا هت فا نوسی از جنس تفکر عمیق  بسازد  تا  بتوا نی  بلوغ  خورشید  روشن  ایمان  رزمندگان ، چراغ  ذهنت راروشن کند تا بتوانی لبخند  مهتابی  رزمندگان  را  در  معراج  آسمان  دفاع  مقدس  نظاره کنی ،  د ر گهواره خروشان دل دریاییم  به این  می  اندیشم  که  قاب  تصویر  عکاسان  چگونه  می  تواند  شوکران  بنفش  خورشید ایستادگی  رزمندگان شجاع را در درگاه سبز اندیشه ات  ثبت کند تا از مصاحبت مهتاب آشنایی بتوانی از تا بش آفتاب پیروزی لذت ببری ،  د ر میان حریر لطیف واژگان خیال انگیز خود به این می  اند یشم که بازیگران توانا چگونه می توانند زیبا ترین رخ همچون مهتاب رزمندگان  صبور  را مهمان  شکوه چشمان  تما شا چیان کند تا در ستاره باران سرزمین احساس بتوانی قصه اشک و لبخند آدمی را در قلبها جاودانه کنی ، در پایان دلنوشته خود را با  این  نثر ها ی  زیبا  از جبران خلیل جبران  به پایان  می   برم  و ا میدوارم   به   کمک   قلم  تقدیر  بتوا نم        نورا نی ترین بذر ستارگان صلح دفاع مقدس رابه آسمان آبی احساس زلال انسانها بپاشم و آن را پیشکش قلب مهربان خوانندگان ژرف اندیش خود کنم ،  « اند یشه پرنده ای در قفس کلما ت، که  بال  گشودن  را  می تواند ولی پرواز کردن رانمی تواند» پس  بیا  با  افکار مثبت خود به سوی آسمان آبی  آزاد  اندیشی  بال  بگشاییم  و همواره شبنم افشان مهربانی ، د ر سرزمین کلمات خود با شیم ،  « کسی بزرگ است که صدای  باد  را  تبدیل  به آواز لطافت یافته عشق کند» پس بیا روح نوازترین احسا سا ت شاعرانه خود را پیشکش قلب  مهربان  رزمندگان شجاع ایران زمین کنیم ،  «دریای پهناور ماد رِ دا ئما بیدار و اعطا کننده صلح و آزادی به رود» پس بیا به کمک نسیم نرم و مهربان کلمات ، طلوع گل زیبا ی لبخند را برلبان رزمندگان صلح  طلب جشن  بگیریم .       «خرمنگاه عشق او شما را هرس می کند  می کوبد  تا  عریان شوید  غربا لتان می کند تا از سبوس  و غلاف خود  آزاد  گردید  و سفید و عاری از آلودگی  شوید  ورزتان  می دهد  تا  انعطاف یا بید  در آ تش  قرارتان می دهد  تا لایق ضیا فت الهی شده و به کمال برسید»  پس واژگا ن رویا یی خود را پیشکش  احساسا ت  پا ک  رزمندگان وارسته ای می کنم که شایسته ترین مهما نان ضیا فت الهی هستند تا به تکامل روحا نی دست یا بم.

هانیه عرب 12/6/97

                                                                                                                          

/ 0 نظر / 177 بازدید