آینه حسن ازلی

به نام خدا

آینه حسن ازلی :

در بهترین  روزهای  بندگی که دلها با زمزمه های عاشقانه حضرت دوست آرام می گیرد من هم از دستان  بخشنده  امام حسن( ع ) یاری می جویم تا بتوانم گوهر وجودش  را خوب به تصویر بکشم .

همان  امامی  که وجودش  سرچشمه  بخشندگی است و می تواند روشنگر مسیر بندگیم باشد،ای سرچشمه بخشش الهی،  قدرت بخشش عشق به دلهای تنها را به قلبم بیاموز تا بتوانم به سرچشمه عشق الهی وصل شوم ،

قدرت بخشش آرامش را در طوفانهای زندگی دیگران به احساسم بیاموز تا بتوانم به سرچشمه امن الهی وصل شوم،قدرت بخشش مهربانی به دلهای شکسته را به دستانم  بیا موز تا بتوا نم به سرچشمه مهرالهی وصل شوم ،

قدرت بخشش زیبایی در پهنه هستی را به افق دیدگانم بیاموز تا بتوانم به سرچشمه زیبایی الهی وصل شوم ،قدرت بخشش انرژی مثبت کائنات  را به کلامم بیاموزتا بتوانم به سرچشمه نورالهی وصل شوم،

 به گامهایم  قدرت  بخشش عزمی راسخ  را بیا موز تا بتوانم از  میان  کوره  راه های  سرنوشت  عبور  کنم  و به  شاهراه  وصل الهی نزدیکتر شوم.

ای امام مهربانی در میان مناجا تهای عارفا نه هر روزم به این می اندیشم  که  چگونه  می  توانم همانند  تو به بهترین دریای آفرینش وصل شوم و خورشید وجودت  را با عمق جان درک کنم در روزها ی آسمانی ماه بندگی می خواهم مسا فر خوبی  برای پرواز ملکوتی رمضان باشم تا نیکوترین سرنوشت توسط د ستان مهربان خدای هستی بخش برایم رقم بخورد.

 

 

                                                                                                                                                    

 

/ 0 نظر / 95 بازدید