تا بستا ن جشن تولذ خورشید

summer views 18 Summer Views

 

به نام خدا

 

تابستان جشن تولدخورشید :

 

 تابستان  فصل  طلوع   خورشید   عشق از  اعما ق  نفرت های  مردم  زمانه

است تا بتوانیم رنگ عشق را به روی زندگی بپاشیم  و عاشقانه  به خورشید

سلامی دوباره کنیم ،  تابستان  فصل  طلوع خورشید  مهربا نی از اعماق بی

مهری های  مر دم زمانه است .

 

 

 

 

تا  بتوانیم  رنگ مهربا نی را به روی زندگی  بپا شیم و دستان یکدیگر را به

گرمی   بفشاریم ،  تا بستان  فصل  طلوع   خورشید   امیدواری از  اعماق

ناامیدیهای مردم زمانه است تا بتوانیم رنگ امید را به روی زندگی  بپاشیم.

 

 

 

و حضور گرم خدا را در میان قلبمان حس کنیم، تابستان فصل طلوع خورشید

شادمانی  ا ز اعماق غمهای  مردم زما نه  است  تا  بتوانیم  رنگ شادی را به

روی  زندگی  بپا شیم  و  یک  بار  دیگر  لبخند  زنان به  تما شای  طلوع   آفتاب

صبحگاهی بنشینیم .


 

تا بستان فصل طلوع خورشید  نیکی از اعما ق پلیدی های  مردم زمانه است

تا  بتوانیم  رنگ نیک بختی را  به  روی  زندگی  بپا شیم  و یک  بار دیگر  انسان

زیستن  را  تجربه  کنیم ،  تا بستان  فصل  طلوع خورشید بخشندگی از اعماق

کینه ورزی   مردم   زمانه   است  تا بتوانیم  رنگ  بخشش  را  به  روی  زندگی

بپاشیم و یک بار دیگر  زلالی  احساس  آدمی  را  درک  کنیم،   تا بستان  فصل

طلوع خورشید آرامش از اعماق دلتنگی های مردم زمانه است تا بتوانیم رنگ

آرامش را به روی زندگی بپا شیم وموسیقی آفز ینش را عمق جان بشنو یم.


 تا بستان  فصل  طلوع  خورشید  موفقیت  از اعماق ناکامی های مردم زمانه

ا ست تا بتوانیم   رنگ   مو فقیت را  به روی زندگی بپا شیم و  روحمان  تعالی

یابد،  

 

 

تا بستان  فصل  طلوع خورشید  توکل  از اعما ق رنجهای  مردم  زمانه  است

 

تا بتوانیم ر نگ توکل را  به روی  زندگی بپاشیم و از شاهراه آسمانی یاد خدا

عبور کنیم تا به سعادت برسیم.

 

 

دوستان عزیزم  روشنترین  جشن  تولد  خورشید  را برایتان  آرزومندم ، نگاه پر

مهر خدا بدرقه راه خوشبختی شما باد.

 

96/4/10

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 100 بازدید