نگین حلقه درخشان شیراز

به نام خدا

نگین حلقه  د رخشا ن شیراز :

این بار می خواهم  پروازی روحا نی به سوی آسما ن ملکوتی شهر مقدس شیراز را تجربه کنم تا بتوا نم با بهره گیری از قلم هنرمندانه شاعران شیرازی مشعل وجود نورانی حضرت شاهچراغ را در  پهنه  هستی  خوب  به  تصویر  بکشم ، هما ن ستا ره د رخشان آسمان ولایت که با پیکر پاکش روشنگر قلبهای تاریک ستمگران شد تا شناسا یی نگین زیبا ی انگشترش بتوا ند  نمایا نگر اراد ت عمیق قلبی او نسبت به امام رضا باشد، با جست وجو درمیان دنیای احساسات شا عرانه ام به این می ا ند یشم که واژگان چه زیبا توا نستند عظمت وفاداری برادرانه تو را نسبت  به  امین  ولایت خود ا ما م رضا بر آن لوح  سفید بنگا رند تا همه ا نسا نها بتوا نند شکوه و جلال شخصیت وارسته تو را در آن تپه سرسبز نظا ره گرشوند.

ای د روازه عشق خورشید طوس که مومنا ن وا قعی تو را سید السادات می دا نند چه متفکرا نه توانستی رسم  وفاداری  برادرانه را در مکتب وفاداری جاودان حضرت عباس بیا موزی و وجود ارزشمندت در حا فظه تاریخ مردم این سرزمین ما ندگار شود، ای یگانه خورشید تابناک آسمان آبی معرفت ، تو برخلاف براد ران یوسف که براد رشان  را در چا ه تا ریک  ناآگا هی  خود  رها کرد ند توانستی د ریا ی بی کران مهربا نیت را نثا ر وجود نورانی امام رضا کنی  و برخلاف پسر نوح که مقا بل فرمان الهی پدرش ایستا د توا نستی آرامش بخش طوفا نهای  سخت زندگی امام رضا باشی  تا شخصیت والای  او بتواند بهترین ناخدای کشتی زندگی سعاد تمندانه انسا نها باشد و بتواند  همه  آنها  را  تا ساحل  یکرنگ  صلح و دوستی همراهی کند ، ای دلیرترین سربا ز نسل حیدر که شیفتگان راه  بندگی  تو  را  نواده  پاک خلیل  خدا  می  د ا نند  با ران  چه  با  طراوت ضرباهنگ قشنگ عبادت عارفا نه تو را در آسمان بندگی نواخت تا توانست روح نوازترین رنگین کمان  ایمان  را  تقدیم  قلب  نا آرام  ا نسا نها کند، ای نگین درخشان حلقه شیراز،  نور ستارگان چشمک زن شبانگاهی ،از سیمای ماه  دلربای منظر توست، فروغ شمع جهان افروز امیدواری از سرای وجود پر نورتوست، خاک پاک سرزمین آسما نی تو بوی مشک خوشبوی  سعادت می دهد تا میعادگاه  امنی  برای  جا نهای  خسته  گمگشتگان مسیر سعادت  باشد ، زائران از آب  بقای  تو نوشند که سرچشمه گلاب تو از  حوض کوثر  است تا  بتوانند در  صحن نورانی  تو انوار  یزدان را ببینند و با سفری روحا نی  به کعبه  جان خود  بتوانند  پروازی ملکوتی  به کاخ  فرخنده جبرئیل امین را  تجربه کنند و در آینه شفاف وجود شاهچراغ بتوا نند سیما ی خجسته امام رضا را نظاره گرشوند ، ای تشنه لبان  عشق ، دنبال  کدام  چشمه  سر گردا نید  از  میهن  شعر و  شعور  و  عشق و عرفا ن بوی خوش مشهد الرضا می آید هما ن سرزمین مقدسی که دریای مهربا نی شاهچراغ است ،  تو شاهچراغ ودای عرفانی ، نورتوکلید فهم الهی است ، ا ی چلچراغ معرفت الهی مرا به آسمان آبی چشمانت راه می دهی تا بتوانم در بارش نگاه بهارانه تو شناور شوم و بتوانم بهترین احساس شاعرانه ام را تقدیم قلب لطیفت کنم.

                                                                                                               

                                                                                                                                       

/ 0 نظر / 128 بازدید