قول وقرار من با خدا

 

 

به نام خدا

قول و قرار من با خدا :

این بار می خواهم از همه قول و قرارهایی که در روز ازل با یگانه معبودآفرینش گذاشتم

برایت بنویسم ،خدایا  تو را  سپاس  می گویم  که قلب  کوچکم را با  دریای محبت خود

 سیراب کردی من هم به تو قول می دهم قلب انسانها را همواره سرشار ازعشق کنم.

 

 خدایا تو را سپاس می گویم که وجدانم را با چراغ ایمانت بیدار کردی من هم به تو قول

می دهم همواره به رشد معنوی انسا نها کمک کنم ،  خدایا تو را سپاس می گویم که

انسا نهای وارسته ای را در مسیر تعالی  روحم  قرار دادی من  هم به تو قول می دهم

  انسان تاثیر گذاری در زندگی دیگران باشم ، خدایا  تو راسپاسمی گویم که روشنتر از

خورشید هر روز  در اعما ق تاریکی های زندگیم  طلوع می کنی من هم به تو قول می

دهم .

 روشنی های آفرینشت را در اعما ق قلبم حس کنم ، خدایا تو را سپاس می گویم که

آرامتر از آبی  بی کران دریا ها درکنار  طوفانهای سخت  زندگیم حضور  داری من هم به

 تو قول می دهم صبور باشم .

 خدایا تو را سپاس می گویم که سبزتر از برگ درختان در کویر خشک  باورم  می  رویی

  من  هم به  تو  قول می  دهم  به  آینده ر وشن  امیدوار  با شم خدایا  تو  را  سپاس 

 می گویم زلال تر از رود روان،  پاکی  روحم را  حس می  کنی  من  هم به تو قول می

دهم عظمت روح دیگران رادرک کنم ، خدایا تو راسپاس می  گویم که  لطیفتر  از گلبرگ

  گل سرخ لطافت احساسم را می دانی من هم به تو قول می دهم زیبایی درونم را به

خوبی در پهنه هستی نمایش دهم .

خدا یا تو  را سپاس  می  گویم  که وسیعتر  از  آسمان  به  قلب  پر تلاطمم  نزدیکی  و

محکمترین ریسمان الهی برای همه نگرانی های  منی این را بدان که بهترین عهد های

 زندگیم را فقط با تو می بندم چون تو ارزشمند ترین  دارایی  زندگیم  هستی معبود من

 درگذر ازروزها ی سخت سرنوشت اندکی از روح آسما نیت را نصیب قلب پر احساسم

  گردان تا بتوانم  انسان  زندگی کنم  زیرا در این د نیا ی  پرهیا هو ا نسان زیستن   و

انسان ما ندن هنر  والایی  است .     

                    96/10/1

 

/ 0 نظر / 215 بازدید