الهه صبر واحساس

به نام خدا

الهه صبر و احساس :

این  با ر  می  خواهم  وجود  آسما نی  حضرت  زینب (س)  را  به  تصویر  بکشم  همان  با نوی بزرگواری که  عرشیا ن د ر برا بر صبوری ها یش  به زا نو د رآمده ا ند  و  فرشتگا ن  الهی  قلب مهربا نش را بوسه باران می کنند،  ای آینه تبسم مد ینه شب با درک عظمت شخصیت امیدوار تو توا نست در برابر خورشید  درخشان  فرد ا سر تعظیم فرود آورد و د لها ی مومنان با تبلور صبر حضرت علی د ر وجودآرام تو توانستند در برا بر سختی های روزگارآرامش داشته باشند ، دریا با درک عظمت تجسم عصمت حضرت فا طمه در شخصیت والای  تو توا نست در برابر دل دریایی شما  سر  تعظیم  فرود آورد  و درس  یکرنگی  به روح  بلند  همه  حقیقت  جویان  مکتب  معرفت حضرت زینب بیاموزد، چشمه با درک عظمت مرثیه سرایی دلربای تو در مدح مظلومیت غریبانه امام حسن توانست در برا برسنگ صبوری های خواهرانه تو سر تعظیم فرود آورد و از دل سنگی سخت بجوشد  و  درس  بخشندگی  را  به  احساس  زلال  شیفتگان  مکتب  بخشش  حضرت  زینب بیاموزد ، بلبلان با درک عظمت خطابه خوانی گویای تو در مدح  رشا د ت شجاعا نه امام حسین توا نستند در برا بر حقا نیت قوت قلب مادرانه تو سرتعظیم فرود آورد و خوش آهنگ ترین نغمه آزادگی  را د ر گوش جا ن همه دل با ختگان مکتب حضرت زینب زمزمه کنند ، آفتاب  با  درک عظمت پرستاری د لسوزا نه تو از کبوتران پر و بال سوخته کربلایی توا نست  در  برا بر  زخمهای عمیق سربا زان عاشورایی سر تعظیم فرودآورد وبا تا بش گرمش یخ های اندیشه جاهلان را آب کند و به همه پناه بردگان مکتب شجاعت حضرت زینب درس مبارزه بیاموزد، طوفانهای دریایی با درک عظمت رسا لت عدالتخواهان امام حسین بر د وش تو توا نستند در برا بر سفینه خون بار کربلا آفرین او سر تعظیم فرود  آورند و به  عاشقان  مکتب  ایمان  حضرت  زینب  درس  عدالت بیاموزند، چاه کوفه با درک عظمت گویا یی زبا ن امام علی در کام تو توانست در برابر فصاحت واژگان بلیغت سر تعظیم فرود آورد  و  به  همه  دلدادگان  مکتب  دا نش  حضرت  زینب  کلامی بهشتی را هدیه کند ، آبشا ر با  درک عظمت  وقار  تو  توا نست در برا بر زیبا یی  سیرت  حضرت خدیجه سر تعظیم فرود آورد و همراهان حقیقی  مکتب متا نت حضرت زینب را از ریزش برکات آرامش  الهی  سیراب  کند.

زینب ای شکوه حماسه ، فریا د رسا ی  تو  یا د آور  زخم های  عمیق  نینوا  شد  تا  بتوانی  شکوه زیبا یی خورشید ها ی د ربند را در آسمان آزادگی هنرمندا نه به تصویر بکشی و حصار اندیشه تاریک جاهلان را بشکنی ، تو دریای  بی کران  اشک  دلسوختگان  را  ساحل  آرامش  بودی  تا بتوانی آواز سرخ کربلا را از حنجره برد باریت به گوش تاریخ  برسا نی و واژه صبر را در مقا بل وصف عظمت فضایل اخلاقی خود شرمنده کنی ، ای چشمه جوشان خوبی ها تو از نهایت دریای خون گذشتی و بر پیکر پاک خورشید حقیقت بوسه ای از  عشق  زدی  تا  ا نسا نها ی  وارسته  در آغوش گرمت  بتوا نند تفسیر عا شقا نه تو از رشاد ت شجاعانه امام حسین در آن دشت خونین را با گوش جان  بشنوند که چگونه علی وار  پیام  خونها ی  عاشورا  را  به  گوش  وجدان بیدار همه ملتهای  آزادیخواه   رسا ندی  تا  یا د  و نا مت  همیشه الهام بخش عزت وشرف زنان مبارز باشد، ای تک درخت سرسبز ایستاده در برهوت رنجهای زندگی  از  گوهر  گرا نبهای  وجودت  تندیس زیبای  صبر  ساختی  تا بتوانی بهترین همنشین برای دلتنگی انسا نها با شی وکشتی زندگیشان را در اقیانوس مهربانیت سیراب کنی، من هم احساسات زلال شاعرا نه ام را تقدیم با نوی قهرما نی می کنم که  جبرئیل  اشکهای  پا کش  را  نثار  عظمت  روحش  کرده  و  د ر  برابر  خطبه  خوانی جسو را نه او در میدان نبرد با ستمگران سجده کرده است.

                                                                                             هانیه عرب       20/10/95

                                                                                                                                     

/ 0 نظر / 236 بازدید