پرواز تا بی نها یت

 

 

به نام خدا

 

پرواز تا بی نهایت :

 

اگر  سهم جسم   نا توانم  از  روزهای  تلخ و شیری ن  زندگی   قفس   تنگ

 دنیاست ،  اما  روحم  بلندای آبی  بی کران  آسمان را  می فهمد  و راز پرواز

را خوب  می داند ، اگر  اوج  توانایی  جسمانیم  فقط  یک  انگشت  است ، اما

روحم می تواند شگفتیهای آفرینش را لمس کند  و  عواطف  انسانی  دیگران

را برانگیزد .

 

نمی دانم امواج خروشان کدام  دریا  رنجهایم  را با خود برد تا  توانستم  قلبی

بخشنده  داشته باشم  نمی دانم کدام  خورشید در اعماق  تاریکیهای  زندگیم

 طلوع   کرد  تا   توانستم   وجودی   انرژی  بخش  داشته  باشم  ،   نمی دانم

کدام  کبوت ر نامه رسان  کتاب  زندگیم   را  به  دست  خدا  سپرد  تا  توانستم

 معجزاتی  را  که  فرشتگان  الهی  از  طریق  کا ئنات  برایم  می  فرستند   به

 سوی  خود جذب کنند  .


                                                          ای خدای هستی بخش                                       

پروانگا نت  چگونه لطا فت  احساسم  را فهمیدند ، بارانت  چه زیبا   ضرباهنگ

 احساسم   را  نوا خت  رنگین  کما نت  چگو نه  افق  دید گا نم   را    به   روی

 شگفتیهای  آفرینشت  گشود،  ستارگا نت  چگونه شبهای تاریک زندگا نیم را

چراغا نی کردند ،   بهارت چگونه  شکوفه هایش  را نثار وجودم  کرد تا بتوا نم

دروازه آسمان  را به  روی  قلب   مهربانی که  توبه  من هدیه  دادی  بگشایم ،

بر کهکشان عشقت بنشینم  و تا  بی نهایت  آسما نت  پرواز کنم  .


96/9/1

 

 

 

/ 0 نظر / 201 بازدید