دنیا

به نام خدا

 

اگرمی خواستید دنیارا بلرزانید چه کار می کردید؟

من اگرمی توانستم دنیارا بلرزانم یاتغییر دهم دنیای جدیدی می ساختم که دل های انسان ها آنقدر به هم نزدیک باشد که بی تفاوت ازمیان کوچه باغ های احساس یکدیگر عبور نکنیم وعده ای را که درآسمان زندگی ابرهای بارانزای تنهایی را مونس وهمراه خود احساس می کنند به حال خودرها نکنیم وبا تقدیم گل خوشبوی مهربانی التیام بخش زخم های وجودشان شویم .

دنیایی که مردمانش اندیشه های  بلند داشته باشند که دیگرازروی ظاهر افراد قضاوت نکنند وهمه ی افراد دارای هر ویژگی که هستند با هم برابر باشند وبتوانند ازهمه ی امکانات برای ساختن روحی بلند واندیشه های بارور برای داشتن جامعه ای آبادتربهره ببرند تنها ملاک برتری آنها درجه ی تقوا وفضیلت های انسانی باشد.

جامعه ای که مردم بتوانند بدون جنگ وخونریزی درصلح و آرامش با هم زندگی کنند واختلاف طبقاتی وجود نداشته باشد.

به امید روزی که درچنین جامعه ای زندگی کنیم .

هانیه عرب

2/6/89

/ 1 نظر / 70 بازدید
فروغ

به امید آن روز