امام علی ( ع ) روشنگر دادگاه عدل الهی

به نام خدا

امام علی (ع )روشنگر دادگاه عدل الهی :

برای نوشتن فضایل ابو تراب به سراغ خلوتگاه قلب  پر  احساس  خود  می  روم  همان  دلی که خانه  امن الهی است

دنیای  واژگا نم  در  برابر  توصیف  عظمت  وجود  آسمانی  امام  علی  حقیرند اما من برای توصیف نور معنویت او از

روشنایی خورشیدی یاری  می جویم  که  وجودش پایان همه تاریکی های دنیاست ، برای توصیف لطافت احساس او

ازگلهای خوشبویی یاری  می  جویم  که وجودشان پایان همه سرسختی های دنیاست ، برای توصیف زیبایی خلقت او

از رنگین کمان خوشرنگی  یاری می جویم که وجودش پایان همه زشتی های دنیاست ،  برای  توصیف  صبوری  او از

کوه  استواری  یاری  می  جویم  که  وجودش  پایان  همه  رنجهای  دنیاست ، برای  توصیف  اندیشه ناب  او  از چشمه

جوشانی یاری می جویم  که وجودش  پایان  همه  بد فهمی های دنیاست ، برای توصیف تلاش او از رود روانی یاری

می جویم که وجودش  پایان  همه توقف های دنیاست ،  برای توصیف آرامش او از دریای بی کرانی یاری می جویم

که وجودش پایان  همه  طوفان های  دنیاست ،  برای توصیف امیدواری او از رویش جوانه سبزی یاری می جویم که

وجودش پایان همه دلسردی های دنیاست ،  برای توصیف مهربانی او از نوازش لطیف پروانگانی یاری می جویم که

وجودش  پایان همه خشونت های دنیاست و برای توصیف ایمان او از شیوایی کلام الهی یاری می جویم که وجودش

پایان  همه  جهالت های  دنیاست  اما  برای  توصیف  انسانیت  و  عدل  او  واژه ای زلالتر از باران رحمت الهی نیافتم بارانی که می تواند جان تشنه همه انسانها را از عشق الهی سیراب کند .

ای امام همام ،امام مهربانی در بهاری ترین روزهای عمرم از تو می خواهم که روحم را در آبشار زلال ماه رجب از

زنگارهای  این  دنیای  فانی  پاک  گردانی  تا  بتوانم  مسافر  خوبی  برای  پرواز  رمضان   باشم  و قلمم  را  با واژگان     نهج البلاغه آسمانیت خوشبو گردان تا بتوانم بهترین جاده خوشبختی را برای انسانها ترسیم کنم .                              

ها نيه عرب  16/2/95

/ 0 نظر / 88 بازدید